MedicLearn - aplikacja studencka prosto z SUM Apk for Android icon

MedicLearn - aplikacja studencka prosto z SUM for Android

Apps
Size:
2.06 MB
Version:
1.2.9.5 for Android
Updated On:
20-March, 2021
News:-

Dostosowanie aplikacji do wymagań formalnych sklepu Google Play

Summary:-

NA

MedicLearn - aplikacja studencka prosto z SUM Download
Description:-

Skoro znalazłeś aplikację MedicLearn, to znaczy że właśnie przygotowujesz się do egzaminów na studiach medycznych albo jesteś pasjonatem wiedzy. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) przygotował tę aplikację dla swoich studentów by mogli w dowolnym momencie weryfikować nabytą w trakcie studiów wiedzę z najprzeróżniejszych przedmiotów prowadzonych na wszystkich kierunkach i wszystkich latach studiów. Nie jesteś studentem SUM-u? Nie ma sprawy, również możesz korzystać z naszej aplikacji bez żadnych ograniczeń. Cieszy nas, że możemy podzielić się z Tobą profesjonalną wiedzą i doświadczeniem. Baza pytań testowych w aplikacji stale rośnie, przybywa również przedmiotów. Nic tylko korzystać!

A jak to działa? Uruchamiając aplikację musisz posiadać dostęp do Internetu - apka musi zsynchronizować się z serwerami SUM-u i pobrać pytania z bazy. Wybierz interesujący Cię przedmiot, określ liczbę pytań i uruchom test - ciekawe, czy osiągniesz 100% skuteczności? Swoje wyniki procentowe znajdziesz w widoku statystyk, gdzie gromadzimy wszystkie Twoje rozwiązane testy dzięki czemu będziesz widział jak postępuje Twój proces nauczania.
Możesz też włączyć tryb ustawicznej weryfikacji wiedzy. Wybierz widok „zapytaj mnie” i aktywuj go. Następnie wybierz przedmiot lub przedmioty, z których chcesz otrzymywać pytania i ustaw czas (co godzinę, dwie, … itd.). Pytania zaskoczą Cię w różnych sytuacjach, w różnych miejscach i sprawdzą Twoją czujność a Ty przekonasz się jak fantastycznym narządem jest mózg, który z konsumpcji pizzy z przyjaciółmi w ciągu mikrosekundy przestawi się na analizę pytania z Radiologii lub Medycyny Sądowej i udzieli korzystając z podległych mu rąk odpowiedzi :)
Aby ta funkcja działała poprawnie, dodaj naszą aplikację do uprzywilejowanych w ustawieniach oszczędzania baterii na swoim smartfonie.

Jeśli masz pomysł jak uatrakcyjnić naszą aplikację, bądź zgłosić błędy, skontaktuj się z nami mailowo na adres: informatyka@sum.edu.pl
If you found MedicLearn application, it means that it was preparing for exams in college or you are passionate about medical knowledge. Medical University of Silesia (SUM) has prepared this application for its students to be able at any time to verify the acquired knowledge in the course of study with the most diverse subjects taught in all directions and all years of study. You're not a student SUM-in? No problem, you can also use our application without any restrictions. We are pleased that we can share with you the professional knowledge and experience. The database of test questions in the application continues to grow, also arrives items. Nothing to do but enjoy!

And how does it work? By running the application you must have access to the Internet - apka must synchronize with servers SUM-in and download the questions from the database. Select your subject of interest, specify the number of questions and run the test - I wonder if you reach 100% efficiency? Their performance rates can be found in the statistics view, where we gather solved all your tests so you will see how your learning process progresses.
You can also turn on the mode of continuous verification of knowledge. Select the "ask" and activate it. Then select the object or objects from which you want to receive questions and set the time (hour, two, ... etc.). Questions will surprise you in different situations, in different places and check your vigilance and you'll find a fantastic organ is the brain, which in the consumption of pizza with friends in the microseconds will go into an analysis questions of Radiology or Forensic Medicine and provide use of subordinate hands answers :)
For this feature to work properly, add an application to the preference settings conserve battery power on your smartphone.

If you have an idea of ​​how attractive our app, or report bugs, please contact us by e-mail: informatyka@sum.edu.pl

No Version Size Downloads Link
1 1.2.9.5 (Latest) 2.06 MB 19016751 Download
appupdater
Store Name: appupdater
Apps: 2916
Subscribers: 364
Downloads: 1287741
Developer Name:-Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Website: http://sum.edu.pl
Email: informatyka@sum.edu.pl
Privacy: https://informatyka.sum.edu.pl/privacy-policy/
MedicLearn - aplikacja studencka prosto z SUM Download

MedicLearn - aplikacja studencka prosto z SUM Download
Used Features Details:-

["android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"

"android.permission.INTERNET"

"android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"

"android.permission.VIBRATE"]

Used Permissions Details:-

["android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"

"android.permission.INTERNET"

"android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"

"android.permission.VIBRATE"]